Současné vedení Prahy svým čistě represivním přístupem řešení tohoto problému pouze odsouvá. Díky jejich nekoncepčnímu řešení, kde se ignorují příčiny, každým rokem přibudou stovky nových lidí bez střechy nad hlavou. Se současným přístupem bude mít Praha za necelých šest let až 13 tisíc bezdomovců! A to nesmíme a nechceme připustit.

Chceme se hlavně zaměřit na preventivní a podpůrné programy, které mají v první řadě pomoci předcházet bezdomovectví, ale také pomáhat s návratem do běžného života. S uvedením těchto opatření do praxe budou až dvě třetiny bezdomovců moci opustit ulici a najít přechodné bydlení.

Abychom mohli tato opatření realizovat, je nezbytně nutná prvotní jednorázová investice, která pokryje vybudování ubytovacích kapacit, posílení terénních služeb organizací, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají a představují tak základ celého systému, a v neposlední řadě i preventivních opatření, které pomohou lidem v těžkých životních situacích předcházet bezdomovectví. Po prvních investicích finanční náročnost citelně klesne. A co víc, městu se investované prostředky několikrát vrátí – na ulicích bude bezpečněji, čímž se podpoří podnikání či cestovní ruch v oblastech, kde to dnes není možné a celkově se tak zvýší kvalita života ve městě.

Při tvorbě navrhovaných opatřeních jsme se inspirovali Vídní, která díky obdobné koncepci skokově a trvale snížila počet lidí bez domova v ulicích a nadále se jí daří tento stav udržovat. To je nejen skvělý výsledek, ale zároveň také záruka, že tato koncepce funguje. Dále spolupracujeme a konzultujeme s neziskovými organizacemi, které s bezdomovci denně pracují, jako je například Naděje a které tvoří páteř systému pomoci lidem bez přístřeší. Počet lidí ohrožených bezdomovectvím stále stoupá, jsou mezi nimi i senioři a mladí lidé. Tento problém neustále eskaluje a je nejvyšší čas s tím něco dělat!

Souhrn návrhů preventivních opatření:

  • Vyčleníme samostatný tým, který bude spolupracovat v součinnosti se všemi zainteresovanými organizacemi.
  • Budeme intenzivně spolupracovat s kraji a vyžadovat prostředky za poskytování podpůrných služeb bezdomovcům, kteří zde nemají trvalé bydliště.
  • Vytvoříme celoplošný systém poradenství pro osoby ohrožené bezdomovectvím.
  • Vytvoříme trvalé noclehárny za symbolickou cenu s cílem obnovit sociální a hygienické návyky osob bez domova. Zároveň rozšíříme kapacity azylových domů a nízkoprahových center.
  • Vytvoříme pracovní příležitosti pro bezdomovce v oblasti málo kvalifikovaných činností se systémem denních výplat.
  • Prosadíme zavedení tzv. sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, kde podmínkou pro získání bude zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných či jinak sociálně vyloučených osob na realizaci zakázky.
  • Vybudujeme zdravotnické zařízení pro osoby bez přístřeší. Nesmí se stát, že lékař odmítne bezdomovce ošetřit.
  • Podpoříme systém potravinové pomoci.
  • Podpoříme vypracování celostátní koncepce sociálního bydlení, která zahájí proces substituce tzv. sociálních ubytoven na důstojné a cenově akceptovatelné bydlení.