Náměstek primátorky hl. m. Prahy pro dopravu Petr Dolínek velmi vítá usnesení Poslanecké sněmovny ČR, které včera přijala ohledně stavby Pražského okruhu, úseku č. 511.

Ta byla začátkem měsíce června vyřazena ze seznamu prioritních dopravních staveb. Usnesením poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby stavba 511 byla co nejrychleji zahájena.

„Jsem velmi rád, že poslancům, včetně všech sociálně demokratických, kteří hlasovali pro přijetí usnesení, není situace a zdraví lidí v Praze lhostejné a uvědomují si, že chybějící část Pražského okruhu je pro Prahu naprosto klíčová. Dostavba okruhu musí zůstat prioritou a já budu za to dále bojovat,“ vyjadřuje se k hlasování Petr Dolínek.

Znění usnesení, které navrhl poslanec František Laudát, bylo přijato 132 hlasy ze 132 přítomných poslanců:

I. Poslanecká sněmovna České republiky vyjádřila hluboké znepokojení nad skutečností, že bude nutné opakovat proces posuzování vlivů na životní prostředí u projektu D0 silniční okruh /R1/ silniční okruh kolem Prahy 511 úsek D1 – Běchovice, čímž dojde k oddálení realizace této klíčové stavby.

II. Poslanecká sněmovna České republiky považuje současný stav, kdy je transevropská doprava realizována na místních komunikacích hlavního města Prahy, za situaci mající vážné negativní dopady na zdraví a kvalitu života lidí a životní prostředí v místech dotčených současnou dopravou.

III. Poslanecká sněmovna ČR vyzývá vládu, aby vyvinula maximální úsilí k odstranění tohoto negativního stavu k zajištění potřebných finančních prostředků a k co nejrychlejšímu zahájení stavby D0 /R1/ silničního okruhu kolem Prahy stavba 511 úsek D1 – Běchovice.

IV. Poslanecká sněmovna ČR žádá Ministerstvo dopravy o informování hospodářského výboru Poslanecké sněmovny čtvrtletně o postupu přípravy této stavby.